شروع به ساخت دومین خانه

این خانه ی مخروبه تاقت تحمل سرمای زمستان امسال را نداشت شروع به ساخت کردیم و کم کم خونه جدید ساخته شد کار ساخت پیشرفت کرد و سربندی کامل شد به زودی این خانه قابل سکونت خواهد شد

تهیه کتاب های درسی

سال تحصیلی ۹۷ آغاز شد و موسسه ما برای ۳۰ دانش آموز نیازمند کتاب های تحصلص تهیه کرد ، دقدقه ما کمک به تحصیل دانش آموزان بی سرپرست است، تا برایشان آینده ای روشن ساخته شود.  

تهیه سبد کالای مهربانی

در دوره های سه ماهه سبد کالای مهربانی بین خانواده های تحت پوشش توزیع میشه ، حدود ۲۰ خانواده از موسسه ما سبد کالا دریافت کردند.