در دوره های سه ماهه سبد کالای مهربانی بین خانواده های تحت پوشش توزیع میشه ، حدود ۲۰ خانواده از موسسه ما سبد کالا دریافت کردند.