سال تحصیلی ۹۷ آغاز شد و موسسه ما برای ۳۰ دانش آموز نیازمند کتاب های تحصلص تهیه کرد ، دقدقه ما کمک به تحصیل دانش آموزان بی سرپرست است، تا برایشان آینده ای روشن ساخته شود.