تعداد ۵۰کوله پشتی حاوی لوازم تحریر تهیه شد و با شروع سال تحصیلی جدید در اختیاز دانش آموزان قرار داده شد.