در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ موسسه به شماره ۱۵۱۳ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۸۸۸۷۸ در اداره ثبت شرکهای شهرستان رشت ، ثبت شد.