اولین خانه ای که ساخته شد، یکی از روستا های اطراف سنگر.