این خانه ی مخروبه تاقت تحمل سرمای زمستان امسال را نداشت

شروع به ساخت کردیم و کم کم خونه جدید ساخته شد

کار ساخت پیشرفت کرد و سربندی کامل شد

به زودی این خانه قابل سکونت خواهد شد