مجمع عمومی سالیانه موسسه خیریه نسیم مهربانی گیلان طبق روال هر ساله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در مکان دفتر موسسه با حضور نماینده بهزیستی و کلیه اعضای هیات امنا و همچنین هیات مدیره موسسه راس ساعت ۱۳ برگزار شد.

شرح جلسه

در شروع جلسه نماینده بهزیستی خانم حاجی خانی توصیه ها و راهنمایی های ارزنده ای در چهت بهبود عملکرد موسسه ارائه داده و از روند کاری موسسه سوالاتی مطرح و از رئیس هیات مدیره پاسخ گرفتند .

پس از صحبت های نماینده بهزیستی ، ریاست هیات مدیره اقدام به ارائه گزارش از عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ نمودند. و گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده داده و طرح های در دست اقدام و پیشنهادی را مطرح نمودند و به تایید و تصویت اعضا رسید.

ضمنا در این چلسه از زحمات مدیر عامل قبلی خانم زینب رجبی تشکر و قدر دانی شده و با استعفای ایشان از پست مدیر عاملی موافقت و خانم پروین داودی به عنوان مدیر عامل جدید معرفی گردید

ضمنا بازرس هیات مدیره خانم سالومه بازگیر در سمت خود ابقا شد.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با پایان رسیده و صورتجلسه در حضور نماینده بهزیستی به امضای همه اعضا رسید.