ماه: دی ۱۳۹۹

کودکان تحت پوشش موسسه

کودکان تحت پوشش موسسه

تعداد کودکان تحت پوشش خیریه ما بالغ بر ۴۰ نفر می باشد.
سبد کالا ی مهربانی

سبد کالا ی مهربانی

ما در تلاشیم که خانواده های تحت پوشش دغدغه کمتری داشته باشند.