پروانه فعالیت موسسه صادر شد

پروانه فعالیت موسسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ به شماره ۹۳۴/۹۷/۱۴۳۲۶۱ از طرف اداره بهزیستی استان گیلان صادر شد.