حیطه فعالیت موسسه 

حمایت از زنان و مادران بی سرپرست

گاهی زندگی با اتفاقات ناخوشایندی همراه می شود، اتفاقاتی که باعث میشود مرد به هر علت از خانواده جدا شود. این اتفاق ، زندگی را برای زن خیلی سخت و گاها غیر قابل تحمل می کند.

میخواهیم در حد تئان خود حامی مادران و زنان بی سرپرست باشیم 

حمایت از کودکان بی سرپرست

از قدیم گفتند که یتیمی دردی است ، که درمان ندارد. اما می توان با حمایت از از کودکان بی سرپرست کمی تسلای خاطرشان شد.

ایمان داریم که می توانیم با حمایت خیرین در کنار کودکان مستعد سرزمین مان باشیم