FAQ Category: محدوده جغرافیایی حمایت

۲- محدوده جغرافیایی فعالیت موسسه

ما مجوز فعالیت در شهرستان رشت را از بهزیستی اخذ نموده ایم و در تمام شهرستان فعالیت داریم.