خانم هاجر صدیقی
خانم هاجر صدیقی عضو هیات امنا
دبیر بازنشسته
فعال اقتصادی
آقای سعید مقسمی عضو هیات امنا
دبیر بازنشسته
فعال اقتصادی
آقای فرهاد تسلیمی
آقای فرهاد تسلیمی عضو هیات امنا
دبیر بازنشسته
فعال اقتصادی
خانم پروین داودی معمار اطاقوری
خانم پروین داودی معمار اطاقوری عضو هیات امنا
دبیر بازنشسته
فعال اقتصادی
آقای علی پورعبد
آقای علی پورعبد عضو هیات امنا
کارمند بانک رفاه
فعال اقتصادی
خانم صدیقه خیر خواه
خانم صدیقه خیر خواه عضو هیات امنا
دبیر آموزش و پرورش
خانم فاطمه بازگیرعضو هیات امنا
دبیر آموزش و پرورش
خانم فاطمه نویدی عضو هیات امنا
دبیر آموزش و پرورش
خانم زینب رجبی عضو هیات امنا
دبیر آموزش و پرورش
آقای عزالدین مهربان
آقای عزالدین مهربان عضو هیات امنا
کارمند بانک رفاه کارگران
مدیر قنادی جزیره شیرین
خانم معصومه رجبی عضو هیات امنا
کارمند بانک کشاورزی
مدیریت قنادی جزیره شیرین