اعضای هیئت مدیره

موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد. هیئت مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد: • حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول • رسیدگی به حسابهای موسسه وپرداخت بدهی ها و وصول مطالبات • اجرای مصوبات مجامع عمومی هیئت امناء در راستای اجرای اهداف موسسه • افتتاح حساب در بانکها بنام موسسه

اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره عبارتند از :

زینب رجبی

اعضای هیات مدیره
مدیر عامل

عزالدین مهربان

اعضای هیات مدیره
نائب رئیس هیات مدیره

علی پورعبد

اعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره

صدیقه خیرخواه

اعضای هیات مدیره
عضو علی البدل هیات مدیره

هاجر صدیقی

اعضای هیات مدیره
عضو علی البدل هیات مدیره