بایگانی دسته بندی برای اخبار موسسه

کودکان تحت پوشش موسسه

کودکان تحت پوشش موسسه

تعداد کودکان تحت پوشش خیریه ما بالغ بر ۴۰ نفر می باشد.