1- موسسه ما از چه افرادی حمایت می کند؟

خیریه نسیم مهربانی گیلان حامی ی دانش آموزان و زنان بی سرپرست است. ما تلاش میکنیم کودکانی که سایه پدر را حس نمیکنند موسسه را کنار خود ببینند.

3- چطور به موسسه کمک کنیم.

از طریق صفحه کمک مالی می توانید شیوه های کمک به موسسه را ببینید

2- محدوده جغرافیایی فعالیت موسسه

ما مجوز فعالیت در شهرستان رشت را از بهزیستی اخذ نموده ایم و در تمام شهرستان فعالیت داریم.