اعضای هیات مدیره :

پروین داودی معمار اطاقوری

مدیر عامل موسسه

علی پورعبد رکن سرایی

رئیس هیات مدیره

سعید ع مقسمی

نائب رئیس هیات مدیره

ابراهیم علیزاده

بازرس اصلی

عزالدین مهربان

عضو علی البدل هیات مدیره

هالجر صدیقی کنارسری

عضو علی البدل هیات مدیره

فرهاد تسلیمی

بازرس علی البدل هیات مدیره

ما با همه توانمان میکوشیم تا نسیم مهربانی از دریچه غبارآلود کودکان سرزمینمان وارد شده و لبخند را هدیه کند.